Poskytované služby

Marketingový audit

Marketingový audit je jednorázová služba, jejímž výstupem je komplexní hodnocení firmy z pohledu marketingu. Je důležitým podkladem pro tvorbu smysluplné a funkční marketingové koncepce. Marketingový audit posuzuje:

 • Marketingový rozpočet – jeho přiměřenost, proporcionalitu a účelnost vynakládání prostředku na jednotlivé aktivity
 • Jednotlivé marketingové aktivity – vhodnost jejich volby, vzájemné synergické působení, přínosy
 • Měření a vyhodnocování přínosu marketingu – zda se to děje, zda poskytuje relevantní data, jak se to promítá do rozpočtu a marketingového plánování…
 • Postavení marketingu – jeho místo v hierarchii, možnost a schopnost přispívat k vývoji produktu, ke strategickému směřování společnosti, ke změně procesů ve firmě atp.
 • Benchmarking – srovnání s marketingovými aktivitami konkurence
 • Marketing interně – komunikace uvnitř firmy, úroveň marketingového řízení, systemizace marketingové agendy, spolupráce jednotlivých úseků na dosahování marketingových cílů atp.
 • Grafiku, jednotný vizuální styl, formy a styl komunikace, …

Marketingové strategie, koncepce a plány

Marketingová strategie vychází z výsledků auditu, z podnikatelských cílů a plánu firmy, z nezbytné znalosti produktů a firemní kultury, ze znalosti konkurence a podmínek na trhu. Marketingová strategie, koncepce, plán respektují finanční přiměřenost. Obsahují například:

 • Současný stav – stručný popis situace, pro kterou je řešení navrhováno
 • Cíl, ke kterému marketingová koncepce směřuje
 • Návrh jednotlivých aktivit – co, proč a za jakým účelem realizovat, popřípadě jak
 • Priority a posloupnosti
 • …a. další informace

Realizace marketingu se zodpovědností za výsledek

Realizace navržené marketingové koncepce v každodenní praxi s důrazem na měřitelnost, srozumitelnost marketingu pro vrcholové vedení, příznivý parametr cena-výkon a s preferenci takových aktivit, kdy potenciální zákazník na firmu narazí v okamžiku, kdy opn má potřebu, kterou je firma připravena uspokojit.  Podíl na realizaci marketingu firmy, intenzita a formy spolupráce se jsou zvoleny tak, aby nejlíp odpovídaly možnostem a podmínkám zákazníka – více na Formy spolupráce.
Doporučení: Autor marketingové koncepce, strategie, plánu by se měl podílet i na realizaci. Když se tak neděje, dosažení stanovených cílů je mnohem obtížnější. Tolik zkušenost.

Internetový marketing

Tvorba koncepce internetového nebo taky online či digitálního marketingu a jeho realizace (ve spolupráci s prověřenými profesionály – specialisty):

 • Internetová analytika – synergické využívaní nástrojů na analýzu návštěvnosti, leadů, chování konkurence v online prostředí, diskusních fór a sociálních sítí nejen za účelem optimalizace marketingového výkonu
 • Marketingově účinné weby – návrh koncepce a struktury webu na základě cílů, kterých má web dosáhnout, požadavky na řešení po stránce technické, grafické a obsahové. Příprava obsahu s ohledem na stanovené cíle. Dohled na realizaci.
 • Content marketing – tvorba takového obsahu webu, který bude atraktivní pro vyhledávače, stejně jako pro návštěvníky webu, ve kterých vzbuzuje důvěryhodnost, kompetentnost, je užitečný zapamatovatelný a vyvolává potřebu se na web.
 • SEO – optimalizace webu pro vyhledávače – posouzení smysluplnosti SEO, identifikace klíčových slov, tvorba kompetentního zadání, copywriting, řízení projektu.
 • Link building – tvorba sítě relevantních zpětných odkazů na vhodných webech, které zvyšují důvěryhodnost a relevantnost informací na webu v očích indexovacích robotů vyhledávačů a na webech, kde se pohybují potenciální zákazníci.
 • PPC (plať za proklik reklamy), AdWords, Sklik – tvorba koncepce, správa kampaní za účelem zvyšování návštěvnosti webu a zvyšování aktivity návštěvníků na webu
 • Sociální sítě Facebook, Instagram a další – návrh strategie a realizace ve spolupráci s jednooborovými profíky
 • Marketing diskusních fór, blogů, vlogů – branding, formování postojů cílové skupiny, monitoring dění na trhu, zisk zpětných vazeb pro firmu

Mobilní marketing – ve spolupráci s jednooborovými profíky

Startup marketing

Marketing startupů, to je často více osvěty a méně marketingu. Velké cíle, ale často s dietním marketingovým rozpočtem. A radost ze spolupráce s těmi, co do toho dali srdce… Kromě běžných marketingových aktivit pomáhám startupům v těchto aktivitách:

 • Marketingový a koncepční mentoring – zreálňování podnikatelských očekávání
 • Příprava marketingových podkladů pro investory – návrh rozpočtu, aktivit, priorit s ohledem na fázi, ve které se startup nachází
 • Včasná zpětná vazba potřebná pro vývoj zákaznicky úspěšného produktu – startupová víra v dokonalost vyvíjeného produktu vede až příliš často k tomu, že i užitečný produkt nerespektuje mentalitu potenciálního zákazník. Stává se pro něj nezajímavým…
 • Škrtání všech zbytných marketingových aktivit, se kterými nadšení startupisté tak rádi přicházejí
 • Uvádění firmy firmy a produktu na trh – poprvé je to vždy těžší, než u podnikatelsky ošlehaných harcovníků

Marketingové analýzy

Marketingové analýzy – základ skutečně úspěšného marketingu. Sběr informací a dat, jejich zpracování a vyhodnocení a interpretace ve správných souvislostech. Výsledky marketingových analýz jsou určeny pro potřeby marketingu samotného, ale často taky pro strategické i operativní řízení firmy, plánování obchodu, vývoje či výroby. Výstupy marketingových analýz obsahují například tyto informace:

 • Produktové analýzy – srovnávací studie, funkčnost,…
 • SWOT analýzy – identifikace slabých a silných stránek firmy, jejích příležitostí a ohrožení
 • analýzy marketingových aktivit – náklady, přínosy, nastavení parametrů kampaní a jiných marketingových aktivit, synergické přínos
 • analýza marketingového rozpočtu –jeho smysluplnost a proporčnost, efektivita, přiměřenost atp.
 • Tržní analýzy –  segmentace, tržní podíly, nasycenost, monitoring konkurence, screening současných zákazníků (potřeby, očekávání a kritérií výběru obchodních partnerů atp.), identifikace zákazníků potenciálních, prognózy vývoje trhu a další…
 • Analýzy nových trhů (New market analysis) – vytipovávání a ověření nových trhů, požadavky trhu na produkt, přítomnost konkurence, legislativní a politické podmínky atp.

Doporučení: Nevěřte marketérovi, který přináší Vám řešení, aniž by si to odpracoval poctivou analytickou přípravou. Taková řešení často nefungují.

Systematizace marketingové agendy

Tvorba a zavádění systému pro rychlou, intuitivní a efektivní správu marketingové agendy:

 • okamžitá dostupnost marketingových materiálů – tiskoviny, fotky, grafika – vše snadno dostupné pro všechny kompetentní osoby.
 • systematická evidence změn – každá změna, např. parametr produktu, kontaktní údaj, nové logo, bude aktualizována na všech místech svého výskytu (web, podklady pro tisky) a ve všech jazykových mutacích v přiměřeném čase
 • přehledná ekonomika marketingu – přehledná, spolehlivá a dobře škálovatelná evidence marketingových nákladů použitelná pro ekonomické hodnocení a plánování marketingových aktivit

archivace marketingových materiálů – včetně vývojových verzí. Vše snadno dohádatelné a použitelné pro další marketingovou práci, např. dotisky starších, či výroba nových tiskovin.

Marketingové vzdělávání manažerů

Vzdělávání je určeno vrcholovému managementu (majitel, jednatel, ředitel, obchodní ředitel). Probíhá ve formě semináře, workshopu, či přednášky. Obsah je přizpůsobován skutečným potřebám účastníků. Příklady vzdělávacích témat:

1. Marketing – peníze stojí, výsledky nemá!

Identifikace obvyklých příčin nespokojenosti vedení firmy s marketingem. Seznámení s postupy, které umožní zvládnout problémy s jeho řízením a to i bez hlubokých marketingových znalostí. Návod na marketing, který je v očích vedení důvěryhodný, srozumitelný, čitelný, jednoznačný a s vyhodnotitelnými přínosy.

2. Jak vybrat dobrého marketing manažera pro firmu, kterou řídím

Seznámení s charakteristikami úspěšného marketing manažera pro různé styly řízení firmy. Zvýšení osobní kompetence pro objektivní výběr vhodného a kompatibilního uchazeče na post marketing manažera či specialisty.

3. Jak vybrat dobré dodavatelé marketingových služeb

Dodavatelé nabízejí marketingové služby svým potenciálním klientům denně a jsou obchodně velmi zdatní. Firma vybírá nového dodavatele těchto služeb, které navíc nejsou předmětem jejího podnikání, např. webdesignera, 1 x za několik let. Tahá tedy za (výrazně) kratší konec provazu…

Seznámení se spolehlivými kritérii pro výběr kvalitních dodavatelů v jednotlivých marketingových profesích (web, PR, grafika, SEO atp.). Po posílení kompetentnosti výběru takových dodavatelů, kteří mají potenciál posílit účinnost firemního marketingu a to za přiměřenou cenu. Eliminace nekompetentních a parazitických dodavatelů na trhu hojně zastoupených.