Formy spolupráce

vychází vstříc potřebám a možnostem mého zákazníka, stavu jeho marketingu. Spolupráce obvykle probíhá jednou z těchto forem:

Marketingové poradenství a konzultace

Já poskytuji know-how, firma si sama zajišťuje realizaci a nese zodpovědnost za výsledek. Nejméně účinná forma spolupráce.

Supervising

Realizaci jednotlivých kroků je plně v rukou firmy. Já nad rámec marketingových konzultací a poradenství dohlížím na kvalitu provedení jednotlivých aktivit a dávám taková doporučení, která mají zajistit dosahování cílů marketingu v jeho jednotlivých aktivitách.

„Hands on“ marketing

Já zodpovídám za koncepci, provedení a výsledek, o realizaci jednotlivých kroků se v různém poměru se dělíme se zadavatelem. Velmi účinná forma spolupráce.

Interim marketing management

Pracuji pro klienta v přímo v jeho prostorách, po dobu nezbytně nutnou, v situacích, které si o to řeknou, například:

  • Změnu marketingu je nutné provést v co nejkratším čase
  • Marketing je zdrojem napětí ve firmě
  • Marketingová operativa je nepružná, pomalá, málo produktivní
  • Ani společným úsilím se nedaří dosahovat marketingových cílů.

Outsourcing marketingu

Outsourcing marketingu je služba, kdy všechny marketingové aktivity firmy jsou realizovány externím dodavatelem. Firma dodavateli pouze stanovuje cíle, popř. úkoly a zajišťuje nezbytné informace a podklady. Dodavatel navrhuje strategii, rozpočet, řeší jednotlivé úkoly a nese zodpovědnost za výsledek.
Všechny aktivity firmy od koncepce přes exekuci až po zodpovědnost za výsledek jsou realizovány externě, firma pouze připravuje relevantní zadání a podklady.