Case studies

Start-up

v oblasti nových technologii potřeboval marketingovou pomoc s uvedením výrobků na trh. Vstupní analýza ukázala, že klíčovou marketingovou prioritou firmy je poznat skutečné potřeby potenciálního zákazníka a stav v oblasti konkurence. Získané výsledky vedly ke kompletní redefinici vyvíjených produktů, k radikálnímu zúžení aktivit firmy na oblast s největším potenciálním ziskem a nejmenší konkurenci. Start-upem plánovaný marketingový rozpočet byl externím marketérem snížen ze 400 000 Kč na 140 000 Kč. Cíle marketingu pro 1. rok spolupráce bylo nakonec dosaženo s rozpočtem pouhých 80 000 Kč.

Mladá technologická firma

s obratem cca 15 mil Kč bez marketingového odborníka. Externí marketér zavedl měření, marketingovou analytiku a vyhodnocování většiny aktivit. Odhalil aktivity, které byly sice nákladné, ale pro firmu měly minimální přínos. Implementoval marketingové postupy nové a to s důrazem na snadnou měřitelnost a s důrazem na příznivý parametr cena/výkon. Synergicky propojil jednotlivé aktivity. Realizoval velkou část operativních úkolů marketingu. Po roce, když obrat firmy stoupl na cca 22 mil. Kč, byly aktivity převedeny na marketing manažera, kterého se již firmě vyplatilo zaměstnat.

Firma z oblasti B2B služeb

velmi úspěšná ve svém oboru, s obratem pod 1 mld Kč, a to i bez systematicky rozvíjeného marketingu. Pod novým vedením se firma rozhodla marketingovou funkci firmy posílit. Marketingový audit odhalil obrovský potenciál v oblasti komunikace mezi vrcholovým vedením a firemním marketingem, v oblasti práce s potenciálním zákazníkem, v oblasti měření, analýzy a interpretace marketingových dat a v oblasti internetového marketingu.  Navržená marketingová strategie na jeden rok a s výhledem aktivit na další 4 roky je nyní realizována.